14 Ekim 2008 Salý
18:00-21:00
Konferans öncesi kokteyl resepsiyonu ve kayýt
Lojistik alanýnda çalýþan profesyonellerle tanýþmak ve rahat bir ortamda iþ konusunda fikir alýþveriþinde bulunmak için birçok harika iþ iliþkisi aðý kurma fýrsatlarýndan biri.

15 Ekim 2008 Çarþamba
08:00
Kayýt
 
09:00
Oturum 1
 
Endüstrinin Durumu
Türkiye'deki otomotiv lojistik endüstrisi iyi bir halde mi? Türk otomotiv lojistik sektörünün geliþmeye doðru giden doðru yolda olup olmadýðýný görmek için AB standartlarý ve mevzuatý incelenecek.
10:30 Kahve
 
11:00 Oturum 2
Lojistik aðý nasýl geliþtiriliyor?
Limanlarda, demiryolu ve karayolu altyapýsýnda iyileþtirmeler saðlandý. Bu, Türk lojistik sektörünü nasýl destekliyor?
12:30
Öðle yemeði
 
Oturum 3 14:00
 
Lojistik hizmeti tedarikçileri geliþiyor
Lojistik hizmeti tedarikçilerinin geliþen sektöre gereken hizmetleri sunmak için nasýl iyileþtiklerine bir bakýþ.
15:30 – Kahve
 

16:00 Oturum 4

Malzeme akýþý ve tedarik zinciri yönetimi
Paketleme önemli mi? Fabrika yönetimi ve tedarik zinciri süreçleri etkili lojistik çözümlerini nasýl etkiliyor?
17:30-21:30
Gala yemeði
Bu deðerli etkinlik, kendinizi rahat bir ortamda temsilcilere, var olan ya da potansiyel müþterilere daha fazla tanýtmak açýsýndan sizin için bir þans. Bu tümü önemli, uzun vadeli iþ iliþkilerini kurmanýn harika yolu.
16 Ekim 2008 Perþembe
08:30 – Kayýt
 
09:00 Oturum 5

– Türk bakýþ açýsý
Uzmanlar yeni araç lojistik sektöründeki en son geliþmeleri ve bu bölgede neler olduðunu tartýþýyor.
10.30 Kahve
 
11.00 Oturum 6
Lojistik – bir Türk lokumu mu, deðil mi?
Türkiye ve çevredeki bölgelerin içinde ve dýþýnda ulaþým ürünleriyle ilgili meseleleri anlamak.
12:30 Öðle yemeði
 
14:00 Yuvarlak masa oturumu
Bu oldukça etkileþimli oturum size en güncel meseleleri benzerlerinizle yüz yüze ve ardýndan verilen bir raporla baþka temsilcilerle tartýþma þansý veriyor.
15:30 Kahve
 
16:00 Oturum 8
 
Araba üreticileri gerçekten ne ister
Araba üreticilerine soru sorma þansý.
17:30 Konferansýn sonu