Automotive Manufacturing Solutions

Temsilciler

Automotive Logistics Türkiye temsilcilere eþsiz bir yeni iþ fýrsatlarýnýn ön planýnda olma avantajý sunuyor. Temsilci olarak sadece tartýþmalarla canlanmakla kalmayacak ayný zamanda sizi ve iþinizin büyümesini etkileyen alanlar üzerine güncel tartýþmalardan da yararlanacaksýnýz, geç kalmayýn, þimdi kaydolun ve bu ayrýcalýklý fýrsattan yararlanmaya baþlayýn.
 
Düzenleyen: Automotive Logistics magazine; bütün temsilciler saðlam irtibatlarý olan bu tanýnmýþ endüstri yayýnýndan, tepedeki kilit endüstri profesyonellerinin, bütün araç ve parça üretimi ile lojistik alanlarýndaki karar alýcýlarýnýn fikirlerini, deneyimlerini ve politikalarýný öðrenebilir
Automotive Logistics Türkiye'de
teþhirinizi nasýl en yüksek noktasýna çýkarabilirsinizKonuþmacýlar ve Panelistler
Konuþmacý ve panelist listesini son haline getiriyoruz. Sunum yapmak ya da bir tartýþma paneline katýlmak istiyorsanýz, lütfen Louis Yiakoumi ile irtibata geçin (ayrýntýlar aþaðýda).

Sponsorlar ve Fuarcýlar
Sponsorluk müþteri iliþkileri kurmanýn ve sürdürmenin en etkili araçlarýndan biridir. Automotive Logistics Türkiye'de bütün fuar sergileri dinlenme ve öðle yemeðinin verileceði alanlarda yer alacaktýr.

Automotive Logistics Türkiye her bütçeye uygun yüksek profilli sponsorluk fýrsatlarý sunarak iliþkiler aðý kurmaya yönelik bu deðerli etkinlikten bütünüyle yararlanmanýza imkan tanýyor.