Automotive Manufacturing Solutions

Ýstanbul

Türkiye'nin finans baþkenti, birçok önemli uluslararasý þirketin, bankanýn ve lider kurumlarýn merkezleri.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasýnda ticari ve kültürel bir köprü olmasý, baþkentini otomotiv iþ dünyasýnýn profesyonelleri için iþlerini yönetmek açýsýndan en stratejik yerlerden biri yapýyor.

Automotive Logistics'in geleceði burada ve sizin gibi þirketlere pek çok fýrsat sunuyor.